top of page

137 items found for ""

 • Şəfa Müalicəvi Diaqnostika Mərkəzi | ANA SƏHİFƏ | shafa.az

  GERİ Material seçin KOD ANALİZ ADI MATERİAL QİYMƏT AZN İCRA MÜD. 950 Molekulyar Kariotipin Diaqnostikası qan 660 30 gün 952 Molekulyar Kariotipin Diaqnostikası abort materialı 660 20 gün 951am Molekulyar Kariotipin Diaqnostikası 16-18 həftəlik dölyanı maye amnion maye 700 20 gün 950 Диагностика молекулярного кариотипирования кровь 660 30 дней 952 Диагностика молекулярного кариотипирования абортный материал 660 20 дней 951am Диагностика молекулярного кариотипирования 16-18 нед. бер. амниотическая жидкость 700 20 дней Array CGH - haqqında ətraflı məlumat üçün buradan kecid edə bilərsiniz >>>

 • LABORATORİYA | shafa.az

  EXPRESS AXTARIŞ GERİ Bütün materiallar Kod Service Material Price Ready 273 AFS Ig M AntiFosfolipid anticismləri Ig M qan 25 hər gün 274 AFS Ig G AntiFosfolipid anticismləri Ig G qan 25 hər gün 638 AMA-M2 Antimitoxondrial M2 anticismlər qan 20 hər gün 602 ANA-Screen Antinuklear anticismlər qan 20 hər gün 431 Anti-CCP Tsiklik sitrullə olunmuş peptidə qarşı anticismlər qan 39 hər gün 649 Anti-CL Kardiolipin Ig G qan 20 hər gün 647 Anti-CL Kardiolipin Ig M qan 20 hər gün 606 Anti-dsDNA IgG İkispirallı DNT-yə qarşı autoanticismlər IgG qan 25 hər gün 604 Anti-dsDNA IgM İkispirallı DNT-yə qarşı autoanticismlər IgM qan 25 hər gün 652 Anti-β2 GP β2-Glikoprotein Ig G qan 25 hər gün Page 1 of 82 LABORATOR ANALİZLƏRİN TİPLƏR ÜZRƏ BÖLMƏSİ Qiymətlərə ƏDV daxildir KLİNİKİ TESTLƏR HEMOSTAZ TESTLƏRİ BİOKİMYA TESTLƏRİ MİKROELEMENTLƏR / VİTAMİNLƏR HORMONLAR ÜMUMİ QADIN SAĞLAMLIĞI HORMONLARI HAMİLƏLƏRƏ aid HORMONLAR ONKOMARKERLƏR İMMUNOLOJİ TESTLƏR AUTOİMMUN XƏSTƏLİKLƏR HEPATİTLƏR HEPATİTLƏR ZPR İNFEKSİYALAR İNFEKSİYALAR ZPR PAPİLLOMA VİRUS ZPR VİRUSLAR İZOSEROLOGİYA PATOHİSTOMORFOLOGİYA

 • AUTOİMMUNOLOGİYA | shafa.az

  GERİ Material seçin KOD ANALİZ ADI MATERİAL QİYMƏT AZN İCRA MÜD. 274 AFS Ig G Антифосфолипидные антитела Ig G кровь 25 каждый день 274 AFS Ig G AntiFosfolipid anticismləri Ig G qan 25 hər gün 273 AFS Ig M AntiFosfolipid anticismləri Ig M qan 25 hər gün 273 AFS Ig M Антифосфолипидные антитела Ig M кровь 25 каждый день 638 AMA-M2 Antimitoxondrial M2 anticismlər qan 20 hər gün 638 AMA-M2 Антимитохондртальные М2 антитела кровь 20 каждый день 602 ANA-Screen Antinuklear anticismlər qan 20 hər gün 602 ANA-Screen Антинуклеарные антитела кровь 20 каждый день 156 ASA Antispermal anticismlər qan 30 hər gün 156 ASA Антиспермальные антитела кровь 30 каждый день 431 Anti-CCP Tsiklik sitrullə olunmuş peptidə qarşı anticismlər qan 39 hər gün 431 Anti-CCP Атитела к циклическому цитруллинсодержащему пептиду кровь 39 каждый день 649 Anti-CL Kardiolipin Ig G qan 20 hər gün 647 Anti-CL Kardiolipin Ig M qan 20 hər gün 649 Anti-CL Кардиолипин Ig G кровь 20 каждый день 647 Anti-CL Кардиолипин Ig M кровь 20 каждый день 606 Anti-dsDNA IgG İkispirallı DNT-yə qarşı autoanticismlər IgG qan 25 hər gün 606 Anti-dsDNA IgG Антитела к двухспиральной ДНК Ig G кровь 25 каждый день 604 Anti-dsDNA IgM İkispirallı DNT-yə qarşı autoanticismlər IgM qan 25 hər gün 604 Anti-dsDNA IgM Антитела к двухспиральной ДНК Ig M кровь 25 каждый день 652 Anti-β2 GP β2-Glikoprotein Ig G qan 25 hər gün 650 Anti-β2 GP β2-Glikoprotein Ig M qan 25 hər gün 652 Anti-β2 GP β2 Гликопротеин Ig G кровь 25 каждый день 650 Anti-β2 GP β2 Гликопротеин Ig M кровь 25 каждый день 461 SLE Qırmızı Qurd Eşənəyi qan 18 2 saat 461 SLE Волчаночный антикоагулянт кровь 18 2 часа

 • Banners | shafa.az

  Analizlər haqqında məlumat Regionlardan biomaterialların göndərilməsi Reklam bannerləri Bizimlə əlaqə saxlayın NIPT test Cinsiyyət təyini Bioloji qohumluğun təyini

 • NGS | shafa.az

  GERİ Material seçin KOD ANALİZ ADI MATERİAL QİYMƏT AZN İCRA MÜD. 1008 Trisomiyalar 13/18/21; Y təyini; X/Y Aneuploidiyaları qan 650 4-9 gün 1009 Trisomiyalar 13/18/21; Y təyini; X/Y Aneuploidiyaları; Mikrodelesiyalar qan 1290 4-9 gün 1008 Трисомии 13/18/21; Y Хромосома; Анеуплодии X/Y кровь 650 4-9 дней 1009 Трисомии 13/18/21; Y Хромосома; Анеуплодии X/Y; Микроделеции кровь 1290 4-9 дней NİPT test (Non-İnvasive Prenatal Testing) - haqqında ətraflı məlumat üçün >>>

 • KASP | shafa.az

  GERİ Material seçin KOD ANALİZ ADI MATERİAL QİYMƏT AZN İCRA MÜD. 1070 AZF-faktor Azoospermiya Faktoru Y xromosom Mikrodelesiyaları 15 region qan 150 10 gün 1083 SMA Spinal Əzələ Atrofiyası SMN1,NAİP gen qan 95 10 gün 1084 SMA newborn Yenidoğulmuşlarda Spinal Əzələ Atrofiyası SMN1, NAİP gen qan 65 3 gün 1077 FMF Ailəvi Aralıq Dənizi (26 mutasiya) qan 170 10 gün G126 ÇÖLYAK xəstəliyi DQ2,DQ8 qan 120 10 gün G100 Beta-Talassemiya (12 Mutasiya) qan 120 10 gün G100am Beta-Talassemiya (12 Mutasiya) 15-18 həftəlik dölyanı maye amnion maye 145 12 gün G025 İrsi Hemokromatoz (3 Mutasiya) qan 95 21 gün G1085 Hematopoetik və limfoid toxuma şişlərinin skrininq diaqnozu JAK-2,MPL,CALR,CSF3R qan 200 21 gün G1086 Antikoaqulyant varfarin terapiyasının effektivliyi üçün genetik amillər (3 Mutasiya) CYP2C9,VKORC1 qan 95 21 gün 1082 İrsi nonsindromik eşitmə İtkisi - karlıq (10 Mutasiya) qan 120 10 gün 1082am İrsi nonsindromik eşitmə İtkisi - karlıq (10 Mutasiya) 15-18 həftəlik dölyanı maye amnion maye 145 12 gün G004 Kistik Fibroz (18 mutasiya) qan 120 10 gün G004am Kistik Fibroz (18 mutasiya) 15-18 həftəlik dölyanı maye amnion maye 145 12 gün 1070 AZF-faktor Фактор Азооспермии Микроделеции Y хромосомы 15 регионов кровь 150 10 дней 1083 SMA Спинальная мышечная атрофия SMN1,NAİP ген кровь 95 10 дней 1084 SMA newborn Спинальная мышечная атрофия у новорожденных SMN1,NAİP ген кровь 65 3 дня 1077 FMF Семейная средиземноморская лихорадка/периодическая болезнь (26 мутаций) кровь 160 10 дней G126 Целиакия (глютеновая энтеропатия) DQ2,DQ8 кровь 120 10 дней G100 Бета талассемия (12 Mутаций) кровь 120 10 дней G100am Бета талассемия (12 Mутаций) 15-18 неделя беременности амниотическая жидкость 145 12 дней G025 Наследственный гемохроматоз (3 Mутаций) кровь 95 21 день G1085 Скрининговая диагностика опухолей гемопоэтической и лимфоидной ткани JAK-2, MPL, CALR, CSF3R кровь 200 21 день G1086 Генетические факторы эффективности антикоагулянтной терапии CYP2C9,VKORC1 кровь 95 21 день 1082 Наследственная нейросенсорная несиндромальная тугоухость (глухота) (10 мутаций) кровь 120 10 дней 1082am Наследственная нейросенсорная несиндромальная тугоухость 15-18 неделя беременности амниотическая жидкость 145 12 дней G004 Муковисцидоз/кистозный фиброз (18 мутаций) кровь 120 10 дней G004am Муковисцидоз/кистозный фиброз (18 мутаций) 15-18 неделя беременности амниотическая жидкость 145 12 дней

 • MALDİ TOFF | shafa.az

  GERİ Material seçin KOD ANALİZ ADI MATERİAL QİYMƏT AZN İCRA MÜD. 1047 Trombofiliyaya genetik meyillilik MTHFR,FII,FV,FV HR2,FV Cambridge,F13А1,PAI-1,FGB,MTR,MTRR,FVY1702C qan 170 10 gün 1035 Plasentanın ayrılması genetik riskinin təyini MTHFR,MTHFD1,FII,FV,FVII,PAI-1,ITGB3,ITGA2(GPIA),AGTR1,NOS3,IL6 qan 170 10 gün 1037 Anadangəlmə qüsurların genetik riskinin təyini MTHFR,MTHFD1,SLC19A1,MTRR,MTR,BHMT,FV,FII,ITGB3,GSTP1,EPHX1,CYP1A2 qan 170 10 gün 1044 İnkişaf etməmiş hamiləliyin genetik risklərinin təyini MTHFR,MTRR,FII,FV,FVII,PAI-1,IL10,IL6,CYP19A1,ESR1,TP53,VEGF qan 170 10 gün 1048 Folat dövrü pozğunluqlarının genetik səbəblərinin təyini MTHFR,MTHFD1,SLC19A1,MTRR,MTR,BHMT,TCNII qan 170 10 gün 1040 Preeklampsiya və eklampsiya (hestoz) riskinin təyini MTHFR,FII,FV,FVII,PAI-1,FGB,NOS3,AGT,AGTR1,GNB3 qan 170 10 gün 1065 Hamiləliyin ilk üç aylıq dövründə xorionun ayrılmasının genetik riski FVII,MTRR qan 60 18 gün 1031 Hamiləliyin başa çatdırılmaması və dölün bətndaxili ölüm səbəbləri MTHFR,MTHFD1,SLC19A1,MTRR,MTR,TCNII,FII,FV,FVII,F13А1,PAI-1,PAI-1,IL10,IL6,CYP19,ESR1,TP53,VEGF А,CYP1A2 qan 250 18 gün 1104 Hepatit C terapiyasının effektivliyinin proqnozu IL28B qan 80 18 gün 1090 IVF və ART çərçivəsində xəstələrin FSH dərmanlarına artan həssaslığının proqnozu AMH,AMHR2 qan 60 18 gün 1047 Генетическая предрасположенность к тромбофилии MTHFR,FII,FV,FV HR2,FV Cambridge,F13А1,PAI-1,FGB,MTR,MTRR,FVY1702C кровь 170 10 дней 1035 Определение генетического риска отслойки плаценты MTHFR,MTHFD1,FII,FV,FVII,PAI-1,ITGB3,ITGA2(GPIA),AGTR1,NOS3,IL6 кровь 170 10 дней 1037 Определение генетического риска развития врождённых аномалий MTHFR,MTHFD1,SLC19A1,MTRR,MTR,BHMT,FV,FII,ITGB3,GSTP1,EPHX1,CYP1A2 кровь 170 10 дней 1044 Определение генетических рисков развития неразвивающейся беременности MTHFR,MTRR,FII,FV,FVII,PAI-1,IL10,IL6,CYP19A1,ESR1,TP53,VEGF кровь 170 10 дней 1048 Определение генетических причин нарушений фолатного цикла MTHFR,MTHFD1,SLC19A1,MTRR,MTR,BHMT,TCNII кровь 170 10 дней 1040 Определение риска развития преэклампсии и эклампсии (гестоза) MTHFR,FII,FV,FVII,PAI-1,FGB,NOS3,AGT,AGTR1,GNB3 кровь 170 10 дней 1065 Генетический риск отслойки хориона в 1 триместре беременности FVII,MTRR кровь 60 18 дней 1031 Генетические причины невынашивания беременности и внутриутробной смерти плода MTHFR,MTHFD1,SLC19A1,MTRR,MTR,TCNII,FII,FV,FVII,F13А1,PAI-1,PAI-1,IL10,IL6,CYP19,ESR1,TP53,VEGF А,CYP1A2 кровь 250 18 дней 1104 Прогноз эффективности терапии гепатита С IL28B кровь 80 18 дней 1090 Прогноз повышенной чувств. к препаратам ФСГ в рамках программ ЭКО и ВРТ AMH, AMHR2 кровь 60 18 дней TƏK POLİMORFİZMLƏR MÜAYİNƏSİ KOD GEN POLİMORFİZM MATERİAL QİYMƏT AZN İCRA MÜD. 1047.1 MTHFR(1) c.665 C>T, Ala222Val qan 30 10 gün 1047.2 MTHFR(2) A1298C, c.1286A>C qan 30 10 gün 1047.3 PAI-1 SERPINE 1, -675 5G>4G qan 30 10 gün 1047.4 FII *97 G>A, G20210A qan 30 10 gün 1047.5 FV Leyden R506Q, 1691G>A qan 30 10 gün 1047.6 FV HR2 H1299R, His1299Arg qan 30 10 gün 1048.7 FV Cambridge p.Arg334Thr; ARG306THR qan 30 10 gün 1048.8 FV Seoul-2 c.5189A>G, Y1702C qan 30 10 gün 1049.9 F13А1 c.103G>T (p.Val35Leu) qan 30 10 gün 1047.1 MTHFR(1) c.665 C>T, Ala222Val кровь 30 10 дней 1047.2 MTHFR(2) A1298C, c.1286A>C кровь 30 10 дней 1047.3 PAI-1 SERPINE 1, -675 5G>4G кровь 30 10 дней 1047.4 FII *97 G>A, G20210A кровь 30 10 дней 1047.5 FV Leyden R506Q, 1691G>A кровь 30 10 дней 1047.6 FV HR2 H1299R, His1299Arg кровь 30 10 дней 1048.7 FV Cambridge p.Arg334Thr; ARG306THR кровь 30 10 дней 1048.8 FV Seoul-2 c.5189A>G, Y1702C кровь 30 10 дней 1049.9 F13А1 c.103G>T (p.Val35Leu) кровь 30 10 дней

 • FISH | shafa.az

  GERİ Material seçin KOD ANALİZ ADI MATERİAL QİYMƏT AZN İCRA MÜD. F121 Daun sindromu-Trisomiya 21 qan 150 30 gün F121am Daun sindromu-Trisomiya 21 16-18 həftəlik dölyanı maye amnion maye 150 20 gün F122am Daun,Turner,Klaynfelter,Triple X,Edvards,Patau sind. 16-18 həftəlik dölyanı maye amnion maye 200 20 gün F122 Daun,Turner,Klaynfelter,Triple X,Edvards,Patau sindromları qan 200 30 gün 1124sp Sperma FISH test Aneuploidiyalar 13,18,21,X/Y sperma 150 20 gün 1123sp Sperma FISH test Aneuploidiyalar X/Y və 21 sperma 150 20 gün 1124sp Sperma FISH тест Анализ анеуплоидий в 13,18,21,X/Y хромосомах сперма 150 20 дней 1123sp Sperma FISH тест Анализ анеуплоидий по X/Y и 21 хромосоме сперма 150 20 дней 1088 Triscore (X/Y/21) Daun,Turner,Klaynfelter qan 200 30 gün 1088am Triscore (X/Y/21) Daun,Turner,Klaynfelter 16-18 həftəlik dölyanı maye amnion maye 200 20 gün 1088am Triscore (X/Y/21) Даун,Тёрнер,Кляйнфельтер 16-18 нед. бер. амниотическая жидкость 200 20 дней 1088 Triscore (X/Y/21) Даун,Тёрнер,Кляйнфельтер кровь 200 30 дней F125 Williams-Beuren sindrom qan 200 30 gün F125am Williams-Beuren sindrom 16-18 həftəlik dölyanı maye amnion maye 200 20 gün F125 Синдром Вильямса-Бойрена кровь 200 30 дней F125am Синдром Вильямса-Бойрена 16-18 нед. бер. амниотическая жидкость 200 20 дней F121 Синдром Дауна-Трисомия 21 кровь 150 30 дней F121am Синдром Дауна-Трисомия 21 16-18 нед. бер. амниотическая жидкость 150 20 дней F122 Синдромы: Дауна,Тёрнера,Кляйнфельтера,Triple X,Эдвардса,Патау кровь 200 30 дней F122am Синдромы: Дауна,Тёрнера,Кляйнфельтера,Triple X,Эдвардса,Патау 16-18 нед. бер. амниотическая жидкость 200 20 дней

 • SİTOGENETİKA | shafa.az

  GERİ Material seçin KOD ANALİZ ADI MATERİAL QİYMƏT AZN İCRA MÜD. 980 Kariotipin Diaqnostikası qan 165 35 gün 981 Kariotipin Diaqnostikası abort materialı 250 30 gün 980 Определение Кариотипа кровь 165 35 дней 981 Определение Кариотипа абортный материал 250 30 дней

 • POLİKLİNİK PROSEDURLAR | shafa.az

  GERİ POLİKLİNİK TİBBİ XİDMƏTLƏR Qiymətlərə ƏDV daxildir ENDOSKOPİYA ULTRASƏS MÜAYİNƏ / USM PLAZMAFEREZ / OZONOTERAPİYA FİZİOTERAPİYA / HİRUDOTERAPİYA

 • PAPİLLOMA VİRUS ZPR | shafa.az

  Material seçin GERİ KOD ANALİZ ADI MATERİAL QİYMƏT AZN İCRA MÜD. 547 İnsan Papillomavirusu 16, 18 typing UG yaxma 40 2 gün 548 İnsan Papillomavirusu yuxarı risk screen abort materialı 45 2 gün 548 İnsan Papillomavirusu yuxarı risk screen UG yaxma 45 2 gün 549 İnsan Papillomavirusu aşağı risk 6, 11 typing UG yaxma 40 2 gün 549RQG İnsan Papillomavirusu yuxarı risk 14 genotipləşmə kəmiyyət UG yaxma 120 5-ci gün 547 Вирус папилломы человека 16,18 typing УГ мазок 40 2 дня 548 Вирус папилломы человека высокий риск screen абортный материал 45 2 дня 548 Вирус папилломы человека высокий риск screen УГ мазок 45 2 дня 549 Вирус папилломы человека низкий риск 6, 11 typing УГ мазок 40 2 дня 549RQG Вирус папилломы человека высокий риск 14 генотип. количество УГ мазок 120 V

 • İNFEKSİYALAR ZPR | shafa.az

  GERİ Material seçin KOD ANALİZ ADI MATERİAL QİYMƏT AZN İCRA MÜD. 567RQ BAKTERİAL VAGİNOZ kəmiyyət UG yaxma 70 2 gün 534 BRUSELLA Brucella spp qan 30 2 gün 534 BRUSELLA Brucella spp abort materialı 30 2 gün 583PA Chl.tr, M.hom., U.spp., L.mon., Br.spp., T.gon., CMV, HSV I,II, HPV h/r abort materialı 270 2 gün 583PA Chl.tr, M.hom., U.spp., L.mon., Br.spp., T.gon., CMV, HSV I,II, HPV h/r абортный материал 270 2 дня 541 HERPES I,II Tip Herpes simplex viruses qan 25 2 gün 541 HERPES I,II Tip Herpes simplex viruses UG yaxma 25 2 gün 541 HERPES I,II Tip Herpes simplex viruses abort materialı 25 2 gün 533RQG KANDİDOZ genotip C.albicans+C.crusei+C.glabrata kəmiyyət UG yaxma 35 2 gün 535R LİSTERİYA Listeria monocytogenes əsnəkdən yaxma 25 2 gün 535R LİSTERİYA Listeria monocytogenes UG yaxma 25 2 gün 535R LİSTERİYA Listeria monocytogenes abort materialı 25 2 gün 535R LİSTERİYA Listeria monocytogenes qan 25 2 gün 524 MİKOPLAZMA Mycoplasma genitalium UG yaxma 25 2 gün 523 MİKOPLAZMA Mycoplasma hominis UG yaxma 25 2 gün 523RQ MİKOPLAZMA Mycoplasma hominis kəmiyyət UG yaxma 27 2 gün 568 MİKOPLAZMA Mycoplasma pneumoniae əsnəkdən yaxma 25 2 gün 527 QARDNERELLYOZ Gardnerella vaginalis UG yaxma 25 2 gün 550R QIRMIZI MƏXMƏRƏK Rubella virus qan 35 2 gün 531 QONOREYA Neisseria gonorrhoeae UG yaxma 25 2 gün 796 Sars-Cov-2 Real-time мазок из зева 70 1 день 796 Sars-Cov-2 Real-time əsnəkdən yaxma 70 1 gün 538 SİTOMEQALOVİRUS Cytomegalovirus abort materialı 25 2 gün 538 SİTOMEQALOVİRUS Cytomegalovirus UG yaxma 25 2 gün 538 SİTOMEQALOVİRUS Cytomegalovirus qan 25 2 gün 537R TOKSOPLAZMA Toxoplasma gondii abort materialı 25 2 gün 537R TOKSOPLAZMA Toxoplasma gondii qan 25 2 gün 537R TOKSOPLAZMA Toxoplasma gondii UG yaxma 25 2 gün 532 TRİXOMONİAZ Trichomonas vaginalis UG yaxma 25 2 gün 546 UREAPLAZMA Ureaplasma parvum UG yaxma 25 2 gün 580RQ UREAPLAZMA Ureaplasma parvum kəmiyyət UG yaxma 27 2 gün 545 UREAPLAZMA Ureaplasma urealyticum UG yaxma 25 2 gün 579RQ UREAPLAZMA Ureaplasma urealyticum kəmiyyət UG yaxma 27 2 gün 526 Ureaplazmaların fərqləndirilməsi U.ur., U.par. UG yaxma 30 2 gün 536 VƏRƏM Mycobacterium tuberculosis complex qan 25 2 gün 536 VƏRƏM Mycobacterium tuberculosis complex əsnəkdən yaxma 25 2 gün 536 VƏRƏM Mycobacterium tuberculosis complex UG yaxma 25 2 gün 520 XLAMİDOFİLA Chlamydophila pneumoniae əsnəkdən yaxma 25 2 gün 521 XLAMİDİYA Chlamydia trachomatis abort materialı 25 2 gün 521 XLAMİDİYA Chlamydia trachomatis UG yaxma 25 2 gün 567RQ БАКТЕРИАЛЬНЫЙ ВАГИНОЗ количество УГ мазок 70 2 дня 534 БРУЦЕЛЛА Brucella spp абортный материал 30 2 дня 534 БРУЦЕЛЛА Brucella spp кровь 30 2 дня 527 ГАРДНЕРЕЛЛЕЗ Gardnerella vaginalis УГ мазок 25 2 дня 541 ГЕРПЕС I,II Тип Herpes simplex viruses УГ мазок 25 2 дня 541 ГЕРПЕС I,II Тип Herpes simplex viruses абортный материал 25 2 дня 541 ГЕРПЕС I,II Тип Herpes simplex viruses кровь 25 2 дня 531 ГОНОРЕЯ Neisseria gonorrhoeae УГ мазок 25 2 дня 526 Дифференциация УРЕАПЛАЗМ U.ur., U.par. УГ мазок 30 2 дня 533RQG КАНДИДОЗ генотип C.albicans+C.crusei+C.glabrata количество УГ мазок 35 2 дня 550R КРАСНУХА Rubella virus кровь 35 2 дня 535R ЛИСТЕРИЯ Listeria monocytogenes мазок из зева 25 2 дня 535R ЛИСТЕРИЯ Listeria monocytogenes абортный материал 25 2 дня 535R ЛИСТЕРИЯ Listeria monocytogenes кровь 25 2 дня 535R ЛИСТЕРИЯ Listeria monocytogenes УГ мазок 25 2 дня 524 МИКОПЛАЗМА Mycoplasma genitalium УГ мазок 25 2 дня 523 МИКОПЛАЗМА Mycoplasma hominis УГ мазок 25 2 дня 523RQ МИКОПЛАЗМА Mycoplasma hominis количество УГ мазок 27 2 дня 568 МИКОПЛАЗМА Mycoplasma pneumoniae мазок из зева 25 2 дня 537R ТОКСОПЛАЗМА Toxoplasma gondii абортный материал 25 2 дня 537R ТОКСОПЛАЗМА Toxoplasma gondii УГ мазок 25 2 дня 537R ТОКСОПЛАЗМА Toxoplasma gondii кровь 25 2 дня 532 ТРИХОМОНИАЗ Trichomonas vaginalis УГ мазок 25 2 дня 536 ТУБЕРКУЛЁЗ Mycobacterium tuberculosis complex кровь 25 2 дня 536 ТУБЕРКУЛЁЗ Mycobacterium tuberculosis complex мазок из зева 25 2 дня 536 ТУБЕРКУЛЁЗ Mycobacterium tuberculosis complex УГ мазок 25 2 дня 546 УРЕАПЛАЗМА Ureaplasma parvum УГ мазок 25 2 дня 580RQ УРЕАПЛАЗМА Ureaplasma parvum количество УГ мазок 27 2 дня 545 УРЕАПЛАЗМА Ureaplasma urealyticum УГ мазок 25 2 дня 579RQ УРЕАПЛАЗМА Ureaplasma urealyticum количество УГ мазок 27 2 дня 521 ХЛАМИДИЯ Chlamydia trachomatis УГ мазок 25 2 дня 521 ХЛАМИДИЯ Chlamydia trachomatis абортный материал 25 2 дня 520 ХЛАМИДОФИЛА Chlamydophila pneumoniae мазок из зева 25 2 дня 538 ЦИТОМЕГАЛОВИРУС Cytomegalovirus абортный материал 25 2 дня 538 ЦИТОМЕГАЛОВИРУС Cytomegalovirus кровь 25 2 дня 538 ЦИТОМЕГАЛОВИРУС Cytomegalovirus УГ мазок 25 2 дня

bottom of page