top of page
KOD
ANALİZ ADI
MATERİAL
QİYMƏT AZN
İCRA MÜD.
53
C3 Komplement 3
qan
12
2 saat
53
C3 Комлемент 3
кровь
12
2 часа
54
C4 Komplement 4
qan
12
2 saat
54
C4 Комлемент 4
кровь
12
2 часа
670
Food Resp.p. IgE Spesifik IgE qida və tənəffüs allergeninə qarşı anticisimlər paneli (40 allergen)
qan
85
1, 4 günlər
665
Food p.IgE Spesifik IgE qida allergeninə qarşı anticisimlər paneli (30 allergen)
qan
70
1, 4 günlər
670
FoodResp.p. Панель IgE специфических пищевых и респираторных аллергенов IgE (40 аллергенов)
кровь
85
I, IV
191
GAD Glutamatdekarboksilazaya qarşı anticismlər
qan
70
qrafik üzrə
191
GAD Антитела к глутаматдекарбоксилазе
кровь
70
по графику
55
IgA İmmunoqlobulin A
qan
12
2 saat
55
IgA Иммуноглобулин A
кровь
12
2 часа
33
IgE İmmunoqlobulin E
qan
20
2 saat
33
IgE Иммуноглобулин E
кровь
20
2 часа
57
IgG İmmunoqlobulin G
qan
12
2 saat
57
IgG Иммуноглобулин G
кровь
12
2 часа
56
IgM İmmunoqlobulin M
qan
12
2 saat
56
IgM Иммуноглобулин M
кровь
12
2 часа
666
Resp.p IgE Spesifik IgE tənəffüs allergeninə qarşı anticisimlər panel (30 allergen)
qan
70
1, 4 günlər
119
İnterleykin-6
qan
49
2 saat
119
Интерлейкин -6
кровь
49
2 часа
665
Определение специфических IgE-антител к пищевым аллергенам (30 аллерген)
кровь
70
I, IV
666
Определение специфических IgE-антител к распираторным аллергенам (30 аллерген)
кровь
70
I, IV
bottom of page