top of page
KOD
ANALİZ ADI
MATERİAL
QİYMƏT AZN
İCRA MÜD.
1070
AZF-faktor Azoospermiya Faktoru Y xromosom Mikrodelesiyaları 15 region
qan
150
10 gün
1083
SMA Spinal Əzələ Atrofiyası SMN1,NAİP gen
qan
95
10 gün
1084
SMA newborn  Yenidoğulmuşlarda Spinal Əzələ Atrofiyası  SMN1, NAİP gen
qan
65
3 gün
1077
FMF   Ailəvi Aralıq Dənizi (26 mutasiya)
qan
170
10 gün
G126
ÇÖLYAK xəstəliyi DQ2,DQ8
qan
120
10 gün
G100
Beta-Talassemiya (12 Mutasiya)
qan
120
10 gün
G100am
Beta-Talassemiya (12 Mutasiya) 15-18 həftəlik dölyanı maye
amnion maye
145
12 gün
G025
İrsi Hemokromatoz (3 Mutasiya)
qan
95
21 gün
G1085
Hematopoetik və limfoid toxuma şişlərinin skrininq diaqnozu JAK-2,MPL,CALR,CSF3R
qan
200
21 gün
G1086
Antikoaqulyant varfarin terapiyasının effektivliyi üçün genetik amillər (3 Mutasiya) CYP2C9,VKORC1
qan
95
21 gün
1082
İrsi nonsindromik eşitmə İtkisi - karlıq (10 Mutasiya)
qan
120
10 gün
1082am
İrsi nonsindromik eşitmə İtkisi - karlıq (10 Mutasiya) 15-18 həftəlik dölyanı maye
amnion maye
145
12 gün
G004
Kistik Fibroz (18 mutasiya)
qan
120
10 gün
G004am
Kistik Fibroz (18 mutasiya) 15-18 həftəlik dölyanı maye
amnion maye
145
12 gün
1070
AZF-faktor Фактор Азооспермии Микроделеции Y хромосомы 15 регионов
кровь
150
10 дней
1083
SMA Спинальная мышечная атрофия SMN1,NAİP ген
кровь
95
10 дней
1084
SMA newborn  Спинальная мышечная атрофия у новорожденных  SMN1,NAİP ген
кровь
65
3 дня
1077
FMF Семейная средиземноморская лихорадка/периодическая болезнь (26 мутаций)
кровь
160
10 дней
G126
Целиакия (глютеновая энтеропатия)  DQ2,DQ8
кровь
120
10 дней
G100
Бета талассемия (12 Mутаций)
кровь
120
10 дней
G100am
Бета талассемия (12 Mутаций) 15-18 неделя беременности
амниотическая жидкость
145
12 дней
G025
Наследственный гемохроматоз (3 Mутаций)
кровь
95
21 день
G1085
Скрининговая диагностика опухолей гемопоэтической и лимфоидной ткани JAK-2, MPL, CALR, CSF3R
кровь
200
21 день
G1086
Генетические факторы эффективности антикоагулянтной терапии CYP2C9,VKORC1
кровь
95
21 день
1082
Наследственная нейросенсорная несиндромальная тугоухость (глухота) (10 мутаций)
кровь
120
10 дней
1082am
Наследственная нейросенсорная несиндромальная тугоухость 15-18 неделя беременности
амниотическая жидкость
145
12 дней
G004
Муковисцидоз/кистозный фиброз (18 мутаций)
кровь
120
10 дней
G004am
Муковисцидоз/кистозный фиброз (18 мутаций) 15-18 неделя беременности
амниотическая жидкость
145
12 дней
bottom of page