top of page
KOD
ANALİZ ADI
MATERİAL
QİYMƏT AZN
İCRA MÜD.
274
AFS Ig G Антифосфолипидные антитела Ig G
кровь
25
каждый день
274
AFS Ig G AntiFosfolipid anticismləri Ig G
qan
25
hər gün
273
AFS Ig M AntiFosfolipid anticismləri Ig M
qan
25
hər gün
273
AFS Ig M Антифосфолипидные антитела Ig M
кровь
25
каждый день
638
AMA-M2 Antimitoxondrial M2 anticismlər
qan
20
hər gün
638
AMA-M2 Антимитохондртальные М2 антитела
кровь
20
каждый день
602
ANA-Screen Antinuklear anticismlər
qan
20
hər gün
602
ANA-Screen Антинуклеарные антитела
кровь
20
каждый день
156
ASA Antispermal anticismlər
qan
30
hər gün
156
ASA Антиспермальные антитела
кровь
30
каждый день
431
Anti-CCP Tsiklik sitrullə olunmuş peptidə qarşı anticismlər
qan
39
hər gün
431
Anti-CCP Атитела к циклическому цитруллинсодержащему пептиду
кровь
39
каждый день
649
Anti-CL Kardiolipin Ig G
qan
20
hər gün
647
Anti-CL Kardiolipin Ig M
qan
20
hər gün
649
Anti-CL Кардиолипин Ig G
кровь
20
каждый день
647
Anti-CL Кардиолипин Ig M
кровь
20
каждый день
606
Anti-dsDNA IgG İkispirallı DNT-yə qarşı autoanticismlər IgG
qan
25
hər gün
606
Anti-dsDNA IgG Антитела к двухспиральной ДНК Ig G
кровь
25
каждый день
604
Anti-dsDNA IgM İkispirallı DNT-yə qarşı autoanticismlər IgM
qan
25
hər gün
604
Anti-dsDNA IgM Антитела к двухспиральной ДНК Ig M
кровь
25
каждый день
652
Anti-β2 GP β2-Glikoprotein Ig G
qan
25
hər gün
650
Anti-β2 GP β2-Glikoprotein Ig M
qan
25
hər gün
652
Anti-β2 GP β2 Гликопротеин Ig G
кровь
25
каждый день
650
Anti-β2 GP β2 Гликопротеин Ig M
кровь
25
каждый день
461
SLE Qırmızı Qurd Eşənəyi
qan
18
2 saat
461
SLE Волчаночный антикоагулянт
кровь
18
2 часа
bottom of page