top of page
KOD
ANALİZ ADI
MATERİAL
QİYMƏT AZN
İCRA MÜD.
70
ALB Albumin
qan
10
2 saat
70
ALB Альбумин
кровь
10
2 часа
68
ALP Qələvi Fosfataza
qan
10
2 saat
68
ALP Щелочная фосфатаза
кровь
10
2 часа
61
ASAT Aspartataminotransferaza
qan
10
2 saat
76
ASO Antistreptolizin-O
qan
10
2 saat
60
AlaT Alaninaminotransferaza
qan
10
2 saat
60
AlaT Аланинаминотрансфераза
кровь
10
2 часа
61
AsaT Aспартатаминотрансфераза
кровь
10
2 часа
104
Aterogenlik İndeksi
qan
22
2 saat
91
B-Free Sərbəst bilirubin
qan
10
2 saat
91
B.-Free Свободный билирубин
кровь
10
2 часа
123a
B2 Mikroalbumin
sidik
24
2 saat
182
B2 Mikroqlubulin
qan
18
2 saat
90
BIL-D Комбинированный билирубин
кровь
10
2 часа
89
BIL-T Общий билирубин
кровь
10
2 часа
90
BİL-D Birləşmiş bilirubin
qan
10
2 saat
89
BİL-T Ümumi bilirubin
qan
10
2 saat
83
CHOLL Xolesterin
qan
10
2 saat
83
CHOLL  Холестерин
кровь
10
2 часа
109
CK Kreatininfosfokinaza
qan
10
2 saat
109
CK Креатинфосфокиназа
кровь
10
2 часа
120
CKL MB Kreatininfosfokinaza MB fraksiyası
qan
12
2 saat
120
CKL MB Креатинфосфокиназа МБ
кровь
12
2 часа
80a
CREJ Kreatinin
sidik
10
2 saat
80b
CREJ Kreatinin
sutkalıq sidik
10
2 saat
80
CREJ Kreatinin
qan
10
2 saat
80b
CREJ Kреатинин
суточная моча
10
2 часа
80a
CREJ Kреатинин
моча
10
2 часа
80
CREJ Kреатинин
кровь
10
2 часа
75
CRP C-Reaktiv zülal
qan
11
2 saat
73
Ceru Seruloplazmin
qan
12
2 saat
379
Cys.C Cistatin C
qan
14.2
2 saat
80c
Endogen Kreatinin klirensi Reberq sınağı
qan və sutkalıq sidik
15
3 saat
374
G- 6-PD Qlükoza-6-Fosfatdehidrogenazа
qan
19
3 saat
62
GGT γ – Qammaqlutamiltransferaza
qan
10
2 saat
62
GGT γ – Гаммаглутамилтрансфераза
кровь
10
2 часа
58
Gluk Qlükoza
qan
4
2 saat
58a
Gluk Qlükoza
sidik
6
2 saat
58b
Gluk Qlükoza
sutkalıq sidik
6
2 saat
58a
Gluk Глюкоза
моча
6
2 часа
58
Gluk Глюкоза
кровь
4
2 часа
58b
Gluk Глюкоза
суточная моча
6
2 часа
72
HAPT Haptoqlobin
qan
12
2 saat
72
HAPT Гаптоглобин
кровь
12
2 часа
161
HCY Homosistein
qan
50
2 saat
161
HCY Гомоцистеин
кровь
50
2 часа
85
HDL Yüksək Sıxlıqlı Lipoproteidlər
qan
10
2 saat
85
HDL Липопротеиды высокой плотности
кровь
10
2 часа
74
Hb A1C Qlikohemoqlobin
qan
25
2 saat
74
Hb A1C Гликолизированный гемоглобин
кровь
25
2 часа
67
LDH Laktatdehidrogenaza
qan
10
2 saat
67
LDH Лактатдегидрогеназа
кровь
10
2 часа
86
LDL Aşağı Sıxlıqlı Lipoproteidlər
qan
12
2 saat
86
LDL Липопротеиды  низкой плотности
кровь
12
2 часа
59m
Lakt Laktat
onurğa-beyin mayesi
13
2 saat
59
Lakt Laktat
qan
13
2 saat
59
Lakt Лактат
кровь
13
2 часа
59m
Lakt Лактат
спинно-мозговая жидкость
13
2 часа
65
LİP Lipaza
qan
12
2 saat
65
LİP Липаза
кровь
12
2 часа
101p
Qlükozaya Tolerantlıq testi 2 porsiya
qan
50
4 saat
101z
Qlükozaya Tolerantlıq testi 4 porsiya
qan
90
5 saat
77
RF Revmatoid faktor
qan
10
2 saat
77
RF Ревматоидный фактор
кровь
10
2 часа
69a
TP Ümumi zülal
sidik
10
2 saat
69m
TP Ümumi zülal
onurğa-beyin mayesi
10
2 saat
69b
TP Ümumi zülal
sutkalıq sidik
10
2 saat
69
TP Ümumi zülal
qan
10
2 saat
69b
TP Общий белок
суточная моча
10
2 часа
69a
TP Общий белок
моча
10
2 часа
69
TP Общий белок
кровь
10
2 часа
69m
TP Общий белок
спинно-мозговая жидкость
10
2 часа
94
TRSF Transferrin
qan
12
2 saat
94
TRSF Трансферрин
кровь
12
2 часа
84
Triql Triqliseridlər
qan
10
2 saat
84
Triql Триглицериды
кровь
10
2 часа
105
Troponin T
qan
27
2 saat
81
UA Sidik Turşusu
qan
10
2 saat
81a
UA Sidik Turşusu
sidik
11
2 saat
81b
UA Sidik Turşusu
sutkalıq sidik
11
2 saat
81
UA Мочевая кислота 
кровь
10
2 часа
81a
UA Мочевая кислота 
моча
11
2 часа
81b
UA Мочевая кислота 
суточная моча
11
2 часа
93
UIBC Dəmir Birləşdirmə Qabiliyyəti
qan
12
2 saat
93
UIBC Железосвязывающая способность сыворотки
кровь
12
2 часа
78b
Urea Sidik Cövhəri
sutkalıq sidik
10
2 saat
78a
Urea Sidik Cövhəri
sidik
10
2 saat
78
Urea Sidik Cövhəri
qan
10
2 saat
79
Urea bun Azot Qalığı
qan
10
2 saat
79b
Urea bun Azot Qalığı
sutkalıq sidik
12
2 saat
79b
Urea bun Остаточный азот
суточная моча
12
2 часа
79
Urea bun Остаточный азот
кровь
10
2 часа
78b
Urea Мочевина
суточная моча
10
2 часа
78a
Urea Мочевина
моча
10
2 часа
78
Urea Мочевина
кровь
10
2 часа
103
VLDL Çox Aşağı Sıxlıqlı Lipoproteidlər
qan
10
2 saat
103
VLDL Липопротеиды очень низкой плотности
кровь
10
2 часа
124
Xolinesteraza
qan
10
2 saat
126
cTn I Troponin I
qan
24
2 saat
126
cTn I Тропонин I
кровь
24
2 часа
805
Şəkər screen
periferik qan
3
30 dəqiqə
63c
α – Amilaza / Kreatinin Klirens əmsalı
qan və sidik
30
3 saat
63
α-AMY α – Amilaza
qan
11
2 saat
63b
α-AMY α – Amilaza
sutkalıq sidik
12
2 saat
63a
α-AMY α – Amilaza
sidik
12
2 saat
63
α-AMY α – Амилаза
кровь
11
2 часа
63b
α-AMY α – Амилаза
суточная моча
12
2 часа
63a
α-AMY α – Амилаза
моча
12
2 часа
64a
α-AMY-P Pankreatik Amilaza
sidik
15
2 saat
64
α-AMY-P Pankreatik Amilaza
qan
12
2 saat
64
α-AMY-P Панкреатическая амилаза
кровь
12
2 часа
64a
α-AMY-P Панкреатическая амилаза
моча
15
2 часа
123a
β2 Микроалбумин
моча
24
2 часа
182
β2 Микроглобулин
кровь
18
2 часа
76
АСО Антистрептолизин-О
кровь
10
2 часа
374
Глюкозо -6 фосфатдегидрогеназа
кровь
19
3 часа
101p
Глюкозотолерантный тест 2- порции 
кровь
50
4 часа
101z
Глюкозотолерантный тест 4- порции 
кровь
90
5 часа
104
Индекс атерогенности
кровь
22
2 часа
80c
Клиренс эндогенного креатинина. Проба Реберга
кровь и суточная моча
15
3 часа
75
С-реактивный белок
кровь
11
2 часа
805
Сахар скрин
периф.кровь
3
30 минут
63c
Соотношение α – Амилаза/Креатинина
кровь и моча
30
3 часа
105
Тропонин Т
кровь
27
2 часа
124
Холинэстераза
кровь
10
2 часа
73
Церулоплазмин
кровь
12
2 часа
379
Цистатин С
кровь
14.2
2 часа
bottom of page