top of page
KOD
ANALİZ ADI
MATERİAL
QİYMƏT AZN
İCRA MÜD.
78a
Urea Sidik Cövhəri
sidik
10
2 saat
78b
Urea Sidik Cövhəri
sutkalıq sidik
10
2 saat
79
Urea bun Azot Qalığı
qan
10
2 saat
79b
Urea bun Azot Qalığı
sutkalıq sidik
12
2 saat
103
VLDL Çox Aşağı Sıxlıqlı Lipoproteidlər
qan
10
2 saat
63
α-AMY α – Amilaza
qan
11
2 saat
63a
α-AMY α – Amilaza
sidik
12
2 saat
63b
α-AMY α – Amilaza
sutkalıq sidik
12
2 saat
63c
α – Amilaza / Kreatinin Klirens əmsalı
qan və sidik
30
3 saat
64
α-AMY-P Pankreatik Amilaza
qan
12
2 saat
64a
α-AMY-P Pankreatik Amilaza
sidik
15
2 saat
105
Troponin T
qan
27
2 saat
182
B2 Mikroqlubulin
qan
18
2 saat
123a
B2 Mikroalbumin
sidik
24
2 saat
60
AlaT Alaninaminotransferaza
qan
10
2 saat
70
ALB Albumin
qan
10
2 saat
68
ALP Qələvi Fosfataza
qan
10
2 saat
61
ASAT Aspartataminotransferaza
qan
10
2 saat
76
ASO Antistreptolizin-O
qan
10
2 saat
104
Aterogenlik İndeksi
qan
22
2 saat
91
B-Free Sərbəst bilirubin
qan
10
2 saat
90
BİL-D Birləşmiş bilirubin
qan
10
2 saat
89
BİL-T Ümumi bilirubin
qan
10
2 saat
73
Ceru Seruloplazmin
qan
12
2 saat
83
CHOLL Xolesterin
qan
10
2 saat
109
CK Kreatininfosfokinaza
qan
10
2 saat
120
CKL MB Kreatininfosfokinaza MB fraksiyası
qan
12
2 saat
805
Şəkər screen
periferik qan
3
30 dəqiqə
80
CREJ Kreatinin
qan
10
2 saat
80a
CREJ Kreatinin
sidik
10
2 saat
80b
CREJ Kreatinin
sutkalıq sidik
10
2 saat
80c
Endogen Kreatinin klirensi Reberq sınağı
qan və sutkalıq sidik
15
3 saat
124
Xolinesteraza
qan
10
2 saat
75
CRP C-Reaktiv zülal
qan
11
2 saat
379
Cys.C Cistatin C
qan
14.2
2 saat
374
G- 6-PD Qlükoza-6-Fosfatdehidrogenazа
qan
19
3 saat
62
GGT γ – Qammaqlutamiltransferaza
qan
10
2 saat
58
Gluk Qlükoza
qan
4
2 saat
58a
Gluk Qlükoza
sidik
6
2 saat
58b
Gluk Qlükoza
sutkalıq sidik
6
2 saat
72
HAPT Haptoqlobin
qan
12
2 saat
74
Hb A1C Qlikohemoqlobin
qan
25
2 saat
85
HDL Yüksək Sıxlıqlı Lipoproteidlər
qan
10
2 saat
59
Lakt Laktat
qan
13
2 saat
59m
Lakt Laktat
onurğa-beyin mayesi
13
2 saat
67
LDH Laktatdehidrogenaza
qan
10
2 saat
86
LDL Aşağı Sıxlıqlı Lipoproteidlər
qan
12
2 saat
65
LİP Lipaza
qan
12
2 saat
101p
Qlükozaya Tolerantlıq testi 2 porsiya
qan
50
4 saat
101z
Qlükozaya Tolerantlıq testi 4 porsiya
qan
90
5 saat
bottom of page