top of page
KOD
ANALİZ ADI
MATERİAL
QİYMƏT AZN
İCRA MÜD.
139
17 – OH  Progesteron
qan
23
2, 4, 6 günlər
139
17 – OH  Прогестерон
кровь
23
II, IV, VI
158
ADR  Адреналин
суточная моча
95
VI
158
ADR  Адреналин
кровь
95
VI
158
ADS Adrenalin
sutkalıq sidik
95
6 gün
158
ADS Adrenalin
qan
95
6 gün
145
ADS Androstendion
qan
27
2, 4, 6 günlər
145
ADS  Андростендион
кровь
27
II, IV, VI
432
AMH Anti-Müller hormonu
qan
75
2 saat
432
AMH Анти-Мюллеров гормон
кровь
75
2 часа
21
Adrenokortikotrop Hormon
qan
30
2 saat
9
Anti-TPO Tireoperoksidazaya qarşı  Auto anticismləri
qan
20
2 saat
9
Anti-TPO Антитела к тиреопероксидазе
кровь
20
2 часа
8
Anti-TQ Tireoqlobulina  qarşı  Auto anticismləri
qan
20
2 saat
8
Anti-TQ Антитела к тиреоглобулину
кровь
20
2 часа
183
Anti-TSH Tireotrop hormonu reseptorlarına  qarşı  Auto anticismlər
qan
60
2 saat
183
Anti-TSHR Антитела к рецепторам тиреотропного гормона
кровь
60
2 часа
19b
C - пептид
суточная моча
23
2 часа
19
C - пептид
кровь
23
2 часа
19b
C – Peptid
sutkalıq sidik
23
2 saat
19
C – Peptid
qan
23
2 saat
11
DHEA-S Dehidroepiandrosteron-sulfat
qan
20
2 saat
11
DHEA-S  Дегидроэпиандростеронсульфат
кровь
20
2 часа
185
DUO-TEST    (8-13 həftəlik hamiləlik)
qan
54
2 saat
185
DUO-TEST   Двойной -тест (8-13 недель беременности)
кровь
54
2 часа
13
FSH Follikulstimullaşdırıcı Hormon
qan
20
2 saat
13
FSH Фолликулостимулирующий гормон
кровь
20
2 часа
29
Ferritin
qan
20
2 saat
142
Free E3 Sərbəst Estriol (12-42 həftəlik hamiləlik)
qan
20
2, 4, 6 günlər
142
Free E3 Свободный Эстриол (12-42 неделя беременности)
кровь
20
II, IV, VI
148
Free T Sərbəst Testosteron
qan
22
2, 4, 6 günlər
1
Free T3  Sərbəst Triyodtironin
qan
14
2 saat
1
Free T3 Свободный трийодтиронин
кровь
14
2 часа
2
Free T4  Sərbəst Tiroksin
qan
14
2 saat
2
Free T4 Свободный тироксин
кровь
14
2 часа
426
Free β- HCG  Sərbəst β-Xorionik Qonadotropin
qan
27
2 saat
426
Free β-HCG   β-Xoрионический гонадотропин  свободный
кровь
27
2 часа
14
HCG Xoрионический гонадотропин  (3-18 недель беременности) stat
кровь
20
2 часа
14
HCG  Xorionik Qonadotropin STAT  (3-18 həftəlik hamiləlik)
qan
20
2 saat
50
HGH Somatotrop (BOY) hormon
qan
30
2 saat
50
HGH Соматотропный гормон
кровь
30
2 часа
184
HOMA-IR  İnsulinə qarşı Rezistentlik
qan
29
2 saat
184
HOMA-IR  Индекс инсулинорезистентности
кровь
29
2 часа
179
IGF 1 İnsulinə bənzər Boy Hormonu
qan
35
2, 4 günlər
179
IGF 1 Инсулиноподобный фактор роста
кровь
35
II, IV
187
KVADRO-TEST (14-20 həftəlik hamiləlik)
qan
130
6 gün
187
KVADRO-TEST  Квадротест  (14-20 недель беременности)
кровь
130
VI
10
Kortizol
qan
20
2 saat
152
LDS Aldosteron
qan
34
2, 4 günlər
15
LH Lüteinləşdirici Hormon
qan
20
2 saat
15
LH Лютеинизирующий гормон
кровь
20
2 часа
129
MacroPrl  Makroprolaktin
qan
30
3 saat
129
MacroPrl  Макропролатин
кровь
30
3 часа
159b
NAD Noradrenalin
sutkalıq sidik
95
6 gün
159
NAD Noradrenalin
qan
95
6 gün
125
NT-pro BNP NT-Pro B -tip natriuretik peptid 
qan
40
2 saat
125
NT-pro BNP Натридиуритический белок
кровь
40
2 часа
425
PAPP-A Hamiləliklə bağlı A-PLAZMA zülalı
qan
27
2 saat
425
PAPP-A  Ассоциированный с беременностью белок-А плазмы
кровь
27
2 часа
128
PCT Prokalsitonin
qan
40
2 saat
128
PCT Прокальцитонин
кровь
40
2 часа
424
PLGF İnsan Boyunun Plasentar faktoru (10-40 həf. hamiləlik)
qan
55
2, 4 günlər
424
PLGF Плацентарный фактор роста
кровь
55
II, IV
17
PRL  Prolaktin
qan
20
2 saat
17
PRL Пролактин
кровь
20
2 часа
32
PTH Parathormon
qan
30
2 saat
32
PTH Паратгормон
кровь
30
2 часа
16
Progesteron
qan
20
2 saat
153
Renin
qan
39
2, 4 günlər
42
SHBG Cinsi steroid bağlayıcı qlobulin
qan
28
2 saat
42
SHBG  Глобулин связывающий половые стероиды
кровь
28
2 часа
44
Sərbəst Testosteron İndeksi
qan
36
2 saat
7
TG Tireoqlobulin
qan
20
2 saat
7
TG Тиреоглобулин
кровь
20
2 часа
186
TRIPLE TEST (12-21 həftəlik hamiləlik)
qan
60
2, 4, 6 günlər
186
TRIPLE-TEST   Тройной тест  (12-21 недель беременности)
кровь
60
II, IV, VI
5
TSH Tireotrop hormon
qan
14
2 saat
5
TSH  Тиреотропный гормон
кровь
14
2 часа
18
Testosteron
qan
20
2 saat
143
Total E3 Ümumi Estriol
qan
25
2, 4, 6 günlər
143
Total E3 Ümumi Estriol (17-41 həftəlik hamiləlik)
qan
25
2, 4, 6 günlər
143
Total E3 Общий Эстриол
кровь
25
II, IV, VI
143
Total E3 Общий Эстриол  (17-41 недель беременности) 
кровь
25
II, IV, VI
3
Total T3 Трийодтиронин
кровь
14
2 часа
4
Total T4 Tiroksin
qan
14
2 saat
4
Total T4 Тироксин
кровь
14
2 часа
3
TotalT3 Triyodtironin
qan
14
2 saat
174
İnhibin A
qan
70
4 gün
174du
İnhibin A (15-20həftəlik hamiləlik)
qan
70
6 gün
20
İnsulin
qan
21
2 saat
141
β- HCG Xorionik Qonadotropin (2-21 həftəlik hamiləlik)
qan
20
2, 4, 6 günlər
23
β- HCG Xorionik Qonadotropin (3-18 həftəlik hamiləlik)
qan
20
2 saat
141
β-HCG  β-хорионический гонадотропин (2-21  неделя беременности)
кровь
20
II, IV, VI
23
β-HCG  β-хорионический гонадотропин (3-18  неделя беременности)
кровь
20
2 часа
21
Адренокортикотропный гормон
кровь
30
2 часа
152
Альдостерон
кровь
34
II, IV
174
Ингибин А
кровь
70
4 gün
174du
Ингибин А (15-20 неделя беременности)
кровь
70
VI
44
Индекс свободного тестостерона
кровь
36
2 часа
20
Инсулин
кровь
21
2 часа
10
Кортизол
кровь
20
2 часа
159b
НАД Норадреналин
суточная моча
95
VI
159
НАД Норадреналин
кровь
95
VI
16
Прогестерон
кровь
20
2 часа
153
Ренин
кровь
39
II, IV
148
Свободный тестостерон
кровь
22
II, IV, VI
18
Тестостерон
кровь
20
2 часа
29
Ферритин
кровь
20
2 часа
bottom of page