top of page
KOD
PROSEDUR ADI
QİYMƏT AZN
UD-04
Односторонняя допплер. артериально-венезной системы верхних конечностей
UD-05
Односторонняя допплер. артериальной системы верхних конечностей
UD-06
Односторонняя допплер. венезной системы верхних конечностей
UD-06T
Односторонняя допплер. венезной системы верхних конечностей Тромбоз
UD-07
Допплер. сонной артерии
UD-08
Допплер. артерий почек
UD-09
Допплер. сосудов печени
UD-10
Допплер. брюшной аорты
U-03
Гинекологическое обследование абдоминально или трансвагинально 
U-04
Доминантный фолликул абдоминально или трансвагинально
U-06
Обследование при одноплодной беременности  абдоминально или трансвагинально
U-06Ç
Обследование при многоплодной беременности  абдоминально или трансвагинально
UD-06/4D
Допплер. обследование беременности абдоминально или трансвагинально в режиме 4D Real Time
UD-06F/4D
Доплеро-фетометрия плода с 30-ой недели беременности в режиме 4D Real Time
TL-43U
Запись на CD диск
TL-44
Трехмерное цветное изображение плода
UA-01
Qaraciyər, öd kisəsi, mədəaltı vəz, dalaq, böyrəklər, sidik kisəsi
UA-01k
Qaraciyər, öd kisəsi, mədəaltı vəz, dalaq, böyrəklər, sidik kisəsi, prostat vəz
UA-02
Qaraciyər, öd kisəsi, mədəaltı vəz, dalaq
UA-03
Sidik kisəsi, böyrəklər
UA-03k
Sidik kisəsi, böyrəklər (kişilərdə prostat vəz)
UA-03/1
Sidik kisəsi, prostat vəz
UP-09
Yumşaq toxuma
UP-10
Periferik limfa düyünləri
UA-11
Böyrəküstü vəzilər
UP-07
Qalxanabəzər vəz
UP-08
Süd vəziləri
UP-07D
Qalxanabənzər vəzin doppleroqrafiyası
UP-08D
Süd vəzilərinin doppleroqrafiyası
UD-01
Birtərəfli aşağı ətraf arterial-venoz doppleroqrafiyası
UD-02
Birtərəfli aşağı ətraf arterial doppleroqrafiyası
UD-03
Birtərəfli aşağı ətraf venoz doppleroqrafiyası
UD-03T
Birtərəfli aşağı ətraf venoz doppleroqrafiyası Tromboz
UD-04
Birtərəfli yuxarı ətraf arterial-venoz doppleroqrafiyası
UD-05
Birtərəfli yuxarı ətraf arterial doppleroqrafiyası
UD-06
Birtərəfli yuxarı ətraf venoz doppleroqrafiyası
UD-06T
Birtərəfli yuxarı ətraf venoz doppleroqrafiyası Tromboz
UD-07
Yuxu arteriyalarının doppleroqrafiyası
UD-08
Böyrək arteriyalarının doppleroqrafiyası
UD-09
Qaraciyər damarlarının doppleroqrafiyası
UD-10
Qarın aortasının doppleroqrafiyası
U-03
Ginekoloji müayinə abdominal və ya transvaginal
U-04
Dominant follikul abdominal və ya transvaginal
U-06
Birdöllü hamiləliyin müayinəsi abdominal və ya transvaginal
U-06Ç
Çoxdöllü hamiləliyin müayinəsi abdominal və ya transvaginal
UD-06/4D
Hamiləliyin abdominal və ya transvaginal doppleroqrafiyası 4D Real  Zaman Rejimi
UD-06F/4D
Dölün dopplero-fetometriyası 30 həftəlik hamiləlikdən başlayaraq  4D Real  Zaman Rejimi 
TL-43U
CD diskin yazılması
TL-44
Dölün üçölçülü rəngli şəklinin çəkilməsi
UA-01
Печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки, мочевой пузырь
UA-01k
Печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки, мочевой пузырь,предстательная железа
UA-02
Печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка
UA-03
Мочевой пузырь, почки
UA-03k
Мочевой пузырь, почки (предстательная железа у мужчин)
UA-03/1
Мочевой пузырь, предстательная железа
UP-09
Мягкие ткани
UP-10
Периферические лимфатические узлы
UA-11
Надпочечники
UP-07
Щитовидная железа
UP-08
Молочные железы
UP-07D
Допплер. щитовидной железы
UP-08D
Допплер. молочных желез
UD-01
Односторонняя допплер. артериально-венезной системы нижних конечностей
UD-02
Односторонняя допплер. артериальной системы нижних конечностей
UD-03
Односторонняя допплер. венезной системы нижних конечностей
UD-03T
Односторонняя допплер. венезной системы нижних конечностей Тромбоз
bottom of page