top of page

7

32

HORMONLAR ÜMUMİ material

KOD

8

ANALİZİN ADI

Anti-TQ Tireoqlobulina  qarşı  Auto anticismləri

qan

QİYMƏT AZN

20

9

183

1

2

5

3

4

7

32

128

15

13

17

20

50

179

432

Anti-TPO Tireoperoksidazaya qarşı  Auto anticismləri

Anti-TSH Tireotrop hormonun reseptorlarına  qarşı  Auto anticismlər

Free T3  Sərbəst Triyodtironin       

Free T4 Sərbəst Tiroksin

TSH Tireotrop hormon

Total T3 Triyodtironin 

Total T4 Tiroksin 

TG Tireoqlobulin

PTH Parathormon

PCT Prokalsitonin

LH Lüteinləşdirici Hormon

FSH Follikulstimullaşdırıcı Hormon

PRL  Prolaktin

İnsulin

HGH Somatotrop (BOY) hormon

IGF 1   İnsulinə bənzər Boy Hormonu 

AMH Anti-Müller hormonu

qan

qan

qan

qan

qan

qan

qan

qan

qan

qan

qan

qan

qan

qan

qan

qan

qan

20

60

14

14

14

14

14

20

25

40

20

20

20

21

30

35

75

142

Free E3 Sərbəst Estriol (12-42 həftəlik hamiləlik)

qan

20

145

ADS Androstendion

qan

27

148

139

Free T  Sərbəst Testosteron         

17 – OH  Progesteron

qan

qan

23

1

16

1

11

1

174

1

129

1

42

1

44

1

18

1

143

1

143

Free T3 Sərbəst Triyodtironin         

Progesteron

qan

qan

Free T3 Sərbəst Triyodtironin         

DHEA-S Dehidroepiandrosteron-sulfat

qan

qan

Free T3 Sərbəst Triyodtironin         

İnhibin A

qan

qan

Free T3 Sərbəst Triyodtironin         

MacroPrl  Makroprolaktin

qan

qan

Free T3 Sərbəst Triyodtironin         

SHBG Cinsi steroid bağlayıcı qlobulin

qan

qan

Free T3 Sərbəst Triyodtironin         

Sərbəst Testosteron İndeksi

qan

qan

Free T3 Sərbəst Triyodtironin         

Testosteron

qan

qan

Free T3 Sərbəst Triyodtironin         

Total E3 Ümumi Estriol

qan

qan

Free T3 Sərbəst Triyodtironin         

Total E3 Ümumi Estriol (17-41 həftəlik hamiləlik)

qan

qan

20

20

70

30

28

36

20

25

25

2

158

10

159

153

ADR Adrenalin

qan

sutkalıq sidik

Kortizol

qan

NAD Noradrenalin

qan

sutkalıq sidik

RENİN

qan

95

95

20

95

95

39

152

125

ALDS Aldosteron

NT-pro BNP NT-Pro B -tip natriuretik peptid 

qan

qan

34

40

424

PLGF İnsan Boyunun Plasentar faktoru 

55

qan

186

TRİPLE-TEST (12-21 həftəlik hamiləlik)

60

qan

185

14

187

23

141

426

425

174du

DUO-TEST    (8-13 həftəlik hamiləlik)

qan

HCG  Xorionik Qonadotropin STAT  (3-18 həftəlik hamiləlik)

qan

KVADRO-TEST (14-20 həftəlik hamiləlik)

qan

β- HCG Xorionik Qonadotropin (3-18 həftəlik hamiləlik)

qan

β- HCG Xorionik Qonadotropin (2-21 həftəlik hamiləlik)

qan

Free β- HCG  Sərbəst β-Xorionik Qonadotropin    

qan

PAPP-A Hamiləliklə bağlı A-PLAZMA zülalı

Inhibin A  (15-20 həftəlik hamiləlik)

qan

qan

54

20

130

20

20

27

27

70

19

C – PEPTİD

qan

sutkalıq sidik

23

23

184

29

21

148

HOMA-IR  İnsulinə qarşı Rezistentlik

qan

Ferritin

qan

Adrenokortikotrop Hormon

qan

Free T    Sərbəst Testosteron

qan

29

20

27

22

bottom of page